کتاب جامع مهندسي فاكتورهاي انساني، متشكل از چندين مجموعه در اين علم مهندسي شامل است که موضوعاتی همچون ارگونومي كار، آنتروپومتري و تحليل فضاي كاري، حمل و نقل دستي و بيومكانيك، فاكتورهاي محيطي، ارگونومي صنعتي و مباحث منتخب در ارگونومي را در بر می‌گیرد. 

در این كتاب موضوع «انواع كار» به صورتي مدون، با نگرش سيستمي و با توجه به منابع علمي و تجربي از ديدگاه ارگونومي به‌صورت جامع بحث شده، سپس مباحثي چون عملكرد، ابزار كار، فيزيولوژي كار وانسان بررسي شده است. کار استاتیک و دینامیک مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد كار ذهني، كه داراي پيچيدگي‌هاي خاص خود است، از دانش روز جهت بررسي بهره‌گيري شده است. همچنین موضوع كار در شيفت كه گسترش زيادي در فعاليت‌هاي صنعتي و خدماتي يافته است، بخش عمده‌اي از اين كتاب را تشکیل می‌دهد وبا توجه به اهميت بسیار زیاد آن سعي شده است راه‌حل مناسبي همراه با برنامه‌هاي زماني براي كاهش اثرات منفي و بهبود اثرات مثبت آن ارائه گردد. 

 آنتروپومتري، علم اندازه گيري ابعاد و ساير مشخصات فيزيكي بدن با توجه به نژاد، سن و جنس است. از اين داده‌ها مي‌توان در طراحی و ساخت ابزار وتجهيزات، فضاهاي كاري و بسياري از لوازمي كه انسان به آنها نياز دارد، استفاده نمود. در اين كتاب سعي شده است كه به صورتي مدون با توجه به منابع علمي و تجربي اين اندازه‌ها جمع آوري و به‌صورت مصور در اختيار علاقمندان قرار گيرد. 

قبل از دانلود، لطفا مشخصات خود را وارد کنید: