برگزاری دوره آموزشی در شرکت کشت و صنعت فراوری گیاهان دارویی سها جیسا

۰۷ تیر ۱۳۹۳

با توجه به تجربه غنی شرکت توسعه پايدار مهندسی صنايع پويا گستر در زمانسنجی و ظرفيت سنجی خطوط دارويي، شرکت کشت و صنعت فراوری گیاهان دارویی سها جیسا، اقدام به امضا قرارداد دوره آموزشی جهت انتقال اين تجارب به کارشناسان خود نموده است. در اين دوره متد زمانسجی و ظرفيت سنجی بصورت تئوری و عملی به کارشناسان شرکت آموزش داده شده و بمنظور حصول اطمينان از انجام صحيح فرايند، تيم شرکت پويا گستر در حين انجام پروژه توسط کارشناسان شرکت جيسا در کنار آن ها بوده و بر حسن انجام کار نظارت می نمايد.

قبل از دانلود، لطفا مشخصات خود را وارد کنید: