آغاز همکاری ميان شرکت پويا گستر و شرکت ايران تاير

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

شرکت ايران تاير بمنظور تعيين ميزان ظرفيت دقيق قابل دسترس خود اقدام به امضا قرارداد همکاری با شرکت پويا گستر نموده است. در اين پروژه شرکت توسعه پايدار مهندسی صنايع پويا گستر با زمانسنجی و ظرفيت سنجی دقيق تمامی مراکز کاری و با استفاده از مدل بومی خود، ميزان دقيق ظرفيت قابل دسترس خط توليد شرکت ايران تاير را محاسبه می نمايد.

قبل از دانلود، لطفا مشخصات خود را وارد کنید: