گسترش همکاری ها ميان شرکت صنايع فولاد خوزستان و شرکت توسعه پايدار مهندسی صنايع پويا گستر

۲۸ دی ۱۳۹۲

پس از اتمام موفقيت آميز پروژه زمانسجی، کارسنجی و تعيين کارايي نيروی انسانی بخش نگهداری و تعميرات کوره های احيا شرکت صنايع فولاد خوزستان، مديران شرکت فولاد خوزستان تصميم گرفته تا به گسترش همکاری های خود با شرکت پويا گستر اقدام نمايند. در اين راستا قرارداد جديدی در ارتباط با زمانسجی، کارسنجی و تعيين کارايي نيروی انسانی "بخش آزمايشگاه ها و بخش کنترل کيفيت" ميان شرکت فولاد خوزستان و شرکت پوياگستر منعقد و از اول بهمن ماه 1392 اجرايي گرديد.

قبل از دانلود، لطفا مشخصات خود را وارد کنید: