امضا قرارداد همکاری ميان شرکت داروسازی سها و شرکت پويا گستر

۱۴ بهمن ۱۳۹۱

با توجه به سابقه طولانی شرکت پوياگستر در زمان‌سنجی و ظرفيت‌سنجی خطوط دارويي و انجام پروژه‌های متعدد شرکت پوياگستر در شرکت‌های داروسازی، شرکت داروسازی سها به عنوان پيشرفته ترين شرکت داروسازی ايران شرکت پوياگستر را بمنظور انجام پروژه زمان‌سنجی و ظرفيت سنجی خود انتخاب نمود. هدف اصلی اين پروژه تعيين ظرفيت استاندارد بخش های مختلف شرکت و تعيين تعداد نيروی انسانی مورد نياز در آن بخش می‌باشد. در اين پروژه نيز از بسته نرم‌افزاری ارزش به عنوان ابزاری قدرتمند در دستيابی به زمان و ظرفيت استاندارد استفاده می‌گردد. در انتهای پروژه نيز کليه دانش فنی به مهندسين صنايع شرکت داروسازی سها انتقال پيدا کرده تا در صورت توليد هر محصول جديد ويا تغيير در خطوط توليدی اين شرکت خود به تنهايي بتواند ظرفيت استاندارد و تعداد نيروی انسانی لازم خود را محاسبه نمايد.

قبل از دانلود، لطفا مشخصات خود را وارد کنید: