آغاز همکاری با شرکت سينا دارو

۱۹ شهریور ۱۳۹۱

شرکت سينا دارو بمنظور تعيين تعداد نيروی انسانی مطلوب و مورد نياز خطوط توليد خود و همچنين ظرفيت استاندارد توليدی بخش های توليدی خود با شرکت پويا گستر قرارداد همکاری امضا نمود. اين پروژه از تاريخ 91/06/19 اجرايي گرديد.

قبل از دانلود، لطفا مشخصات خود را وارد کنید: